The Right Choice for Your Business Partner
dot dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงานและสวัสดิการฯ
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพากร
bulletคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
bulletสถานบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย
bulletศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
bulletAmerican Management Association
การพัฒนาบุคคลากร

พนักงานที่มีทักษะและทัศนะคติในการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จของธุรกิจ  บริการของเราเริ่มจากการกำหนดความต้องการในการอบรมที่สำคัญและจำเป็นต่อธุรกิจ การพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติที่องค์กรต้องการ  การจัดอบรมที่มีประสิทธิผล  และการประเมินประสิทธิผลของการอบรมเพื่อให้แน่ใจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการอบรม/พัฒนานั้นๆ  นอกจากนี้ ระบบการจัดอบรมที่มีประสิทธิผล จะช่วยพัฒนาพนักงานให้เกิดทักษะใหม่ที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้ รวมทั้ง สามารถสนองความต้องการของพนักงานในการพัฒนาตนเองได้

เราจะช่วยท่านจัดทำนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการจัดฝึกอบรม จัดทำแผนการอบรมจากความต้องการทางธุรกิจของท่าน  ให้ความรู้แก่พนักงานของท่านเกี่ยวกับระบบการฝึกอบรมใหม่ และทำงานร่วมกับท่านในการดำเนินการตามแผน/โปรแกรมอบรมที่กำหนดไว้
 

 
บริการของเรา

ระบบบริหารผลงานขององค์กรและของพนักงาน
การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) และการตั้งเป้าหมายการทำงาน
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร
Competency Modeling
การพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน
แผนทดแทนตำแหน่งงาน
การพัฒนาองค์กร
พนักงานสัมพันธ์ ระเบียบการทำงานและการดำเนินการทางวินัย กม.แรงงาน
บริการอื่นๆCopyright © 2013 All Rights Reserved.